Sarmatia jest apartyjnym stowarzyszeniem studentów i absolwentów uczelni warszawskich, których łączy głębokie przywiązanie do kultury narodowej, oficerskie pojęcie honoru oraz  tradycyjny etos akademicki. Naszym celem jest praca dla dobra Ojczyzny, co realizujemy przez pracę nad sobą, studencką samopomoc, oraz udział w życiu społecznym.

Dewizą Sarmatii jest: „Honor i dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego obywatela. Gospodarzami w Polsce Polacy”. Nasze motto stanowi odniesienie do republikańskiego dziedzictwa Pierwszej Rzeczpospolitej – ojczyzny świadomych obywateli, będącej ostoją wolności i wspólnotą wielu kultur i narodów. W sarmackim rozumieniu bycie Polakiem-obywatelem jest kwestią tożsamości, a nie kryterium etnicznym czy sprawą przynależności państwowej.

Sarmata to człowiek prawy, zaradny, uczciwy, o wysokiej kulturze osobistej, ukształtowany w umiłowaniu piękna i tradycji.

Idea pracy Korporacji Sarmatia opiera się na pięciu filarach, którymi są: przyjaźń, honor, patriotyzm, praca i stałość.

Przyjaźń jest istotą ruchu korporacyjnego. Obserwowany obecnie upadek tradycyjnego modelu uczeń-mistrz w relacjach pomiędzy studentami i wykładowcami, społeczna atomizacja i tempo w jakim żyjemy nie sprzyjają nawiązywaniu tradycyjnych przyjaźni w życiu uczelnianym. Wielopokoleniowy charakter naszego stowarzyszenia, regularne spotkania o charakterze naukowym, sportowym czy towarzyskim powodują, że Sarmatów  łączą nie tylko więzy  koleżeństwa, ale prawdziwej, bezinteresownej i dozgonnej przyjaźni.

Honor jest wartością, która odróżnia korporacje akademickie od większości innych stowarzyszeń. Silne poczucie własnej wartości, dyscyplina, lojalność wobec kolegów i poważne traktowanie zobowiązań są gwarancją najwyższych standardów, które prezentują Sarmaci w życiu prywatnym i zawodowym.

Patriotyzm rozumiemy jako pracę dla wspólnego dobra, umiłowanie polskich tradycji i troskę o przyszłość państwa i narodu. Nawiązujemy do polskiej myśli niepodległościowej, etosu polskiej inteligencji, idei pracy organicznej czy społecznego solidaryzmu. W warstwie ustrojowej podkreślamy dążenie do umacniania idei obywatelskiego państwa prawa.

Sarmatia hołdując ideałom I Rzeczypospolitej stawia sobie za zadanie przygotowanie obywateli świadomych, jak najlepiej wykształconych i pragnących służyć Polsce i Polakom. Dlatego niezwykle istotnym elementem naszego etosu jest stałość wyznawanych zasad i konsekwentna praca nad sobą, swoim charakterem, intelektem i tężyzną fizyczną.