Podstawy

Korporacja Akademicka Sarmatia jest stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym polskiej młodzieży akademickiej i absolwentów warszawskich szkół wyższych, mającym na celu, przez współpracę w ścisłym gronie kolegów-przyjaciół, przygotowanie swych członków do pracy obywatelskiej dla dobra Ojczyzny.

Dewiza Sarmatii brzmi: „Honor i dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego obywatela. Gospodarzami w Polsce Polacy”. Nasze motto stanowi odniesienie do dziedzictwa Pierwszej Rzeczpospolitej – ojczyzny świadomych obywateli, będącej ostoją wolności i wspólnotą wielu kultur i narodów. W sarmackim rozumieniu bycie Polakiem-obywatelem jest kwestią tożsamości, a nie kryterium etnicznym czy sprawą przynależności państwowej.

Sarmatia wymaga od swoich członków wyrobienia w sobie określonych zasad oraz dyscypliny w ich przestrzeganiu, tak by po opuszczeniu murów uniwersyteckich zarówno w życiu rodzinnym, zawodowym i obywatelskim umieli zachować energię i odpowiedzialność, a zdobyte w Korporacji umiejętności i kontakty wykorzystywali dla dobra wspólnego i budowania potęgi Rzeczypospolitej.

Sarmata to człowiek prawy, zaradny, uczciwy, o wysokiej kulturze osobistej, ukształtowany w umiłowaniu piękna i tradycji. Szczególnie hołduje trzem wartościom, które reprezentują nasze barwy: stałość, honor oraz przyjaźń.

Stałość oznacza przywiązanie do wyznawanych wartości, gotowość obrony swoich przekonań oraz wierność danemu słowu. Sarmata jest człowiekiem prawym, postępującym zawsze w zgodzie z własnym sumieniem i nie poddający się koniunkturalizmowi.

W Sarmatii wartość tę symbolizuje barwa brązowa.

Honor jest wartością, która odróżnia korporacje akademickie od większości innych stowarzyszeń. Silne poczucie własnej wartości, dyscyplina, lojalność wobec kolegów, respektowanie zasad kodeksów honorowych i poważne traktowanie zobowiązań są gwarancją najwyższych standardów, które każdy Sarmata powinien urzeczywistniać w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Wartość ta jest symbolizowana przez barwę srebrną.

Przyjaźń jest cementem spajającym Korporację. Sarmata ma obowiązek, w każdej sytuacji, wspierać, oświecać i ochraniać swego Comilitona oraz bronić go przed niesprawiedliwością nie zapominając przy tym o ciążącym na nim obowiązku dążenia do prawdy w myśl maksymy „Przyjacielem Platon, ale większą przyjaciółką Prawda”. Wielopokoleniowy charakter naszego stowarzyszenia, regularne spotkania o charakterze naukowym, sportowym czy towarzyskim powodują, że Sarmatów łączą nie tylko więzy koleżeństwa, ale prawdziwej, bezinteresownej i dozgonnej przyjaźni.

Powyższą wartość reprezentuje barwa seledynowa.

Sarmata ma obowiązek myśleć, rozważać i poszukiwać wiedzy, by postępować w zgodzie ze swoim sumieniem i rozumem. Na kazdym kroku, w gronie Sarmatów, bez lekceważenia i z pełną powagą kwestionować sarmackie ideały zmuszając siebie i swoich Kolegów do odpowiedzi na stawiane zarzuty i rozwiewania wątpliwości, gdyż tylko w ten sposób bycie Sarmatą jest wyborem człowieka wolnego, a nie jarzmem bezmyślności.